Udviklingsprocessen – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

CIP > Satsningsområder > Sprogstrategisk satsning > Udviklingsprocessen

Sprogsatsningen som udviklingsproces

Kimen til den sprogstrategiske satsning blev lagt i Københavns Universitets Strategi 2016 med denne målsætning:

[Vi skal] arbejde med at styrke de studerendes og ansattes sprogkompetencer også i andre fremmedsprog end engelsk. (Københavns Universitets Strategi 2016, side 31)

For at realisere dette mål nedsatte Rektor i 2012 Sprogstrategisk Udvalg med repræsentation for alle fakulteter og for de studerende. Udvalget fremsendte sin rapport i april 2013 med en overordnet anbefaling om at etablere den sprogstrategiske satsning som et femårigt forskningsunderstøttet udviklingsprojekt med henblik på at indtænke sprogkompetencer i alle bachelor- og kandidatuddannelser:

Sprogstrategisk Udvalg anbefaler, at sprogsatsningen på KU virkeliggøres. Udvalget foreslår, at satsningen iværksættes som et femårigt forskningsunderstøttet udviklingsprojekt ... 

For at sikre alle studerende mulighed for at arbejde med sprog i uddannelsesforløbet anbefaler Sprogstrategisk Udvalg, at rektor beder fakultetsledelserne indtænke tilegnelse af sprogkompetencer i alle bachelor- og kandidatuddannelser.

(Flere sprog til flere studerende – Sprogstrategisk Udvalgs redegørelse – 30. april 2013 pdf)

Universitets ledelse tiltrådte udvalgets rapport og anbefalinger og igangsatte dermed det femårige udviklingsprojekt, der skal indtænke sprogkompetencer i alle universitetets uddannelser.

Den sprogstrategiske satsning har således siden august 2013 arbejdet på at virkeliggøre en transformationsproces, hvor universitetet udvikler sig fra at være en organisation, hvor sprogkompetencer kun tilfældigt og usystematisk indgår i uddannelserne, til at blive en organisation, der på sigt medtager sprogkompetencer som et af de grundlæggende vilkår i uddannelserne.

Den grundlæggende udviklingsidé er, at man ikke kan have en faglighed uden en eller anden form for sprog. Derfor er det vigtigt, at man i en given uddannelse forholder sig til, om de studerende mestrer det eller de sprog, der er relevante, og hvordan man kan støtte dem i at udvikle disse sprogfærdigheder, så de indgår som en effektiv studiekompetence.

Udviklingsarbejdet følger to spor:

  1. Der arbejdes med en diagnostisk afdækning af sprogbehov i uddannelserne og forholdene omkring disse behov og deres mulige opfyldelse. Dette sker dels gennem en række spørgeskemaundersøgelser og dels gennem en omfattende dialog med universitets faglige miljøer. Denne behovsafdækning kan dels føre til konkrete initiativer i dialog med lokale fagmiljøer og dels fungere som ledelsesinformation og medføre indgreb fra uddannelsesledelserne. (Se beskrivelsen af behovsafdækningen.)
  2. Der arbejdes endvidere med en mere dialogisk udviklingsproces, hvor villige medspillere i fagmiljøerne indgår i en dialog om udvikling af aktiviteter. Det foregår i en række pilotprojekter, hvor sprogsatsningen finansierer og rådgiver udvikling af sprogtiltag enten som supplerende aktiviteter eller integreret i eksisterende undervisning. På den måde stimuleres udviklingsprocessen gennem eksemplariske tiltag og best practice. (Se beskrivelsen af sprogsatsningens arbejde med pilotprojekter.)