Evaluering og kvalitetssikring af CIPs kurser

CIP efterstræber at udbyde sprogkurser af højeste kvalitet. Vores sprogkurser er udviklet til at møde deltagernes ønsker og behov inden for universitetsverdenen. Vi baserer vores kurser på en kommunikativ tilgang til sprogundervisning, og kurserne er funderet i forskning inden for pædagogik, didaktik og andetsprogstilegnelse. Erfaringsudveksling, sparring og samarbejde er centrale elementer i udviklingen af vores sprogkurser, og derfor indgår CIPs medarbejderne i faglige teams hvor de kan udveksle erfaringer og give kollegial sparring i forhold til kursusudvikling og - undervisning.

Dette teambaserede samarbejde hvor den kollegiale sparring indgår i udviklingen af centrets aktiviteter, bidrager i høj grad til centrets virke som forskningsenhed, som kompetenceudviklingscenter og som resurse- og videnscenter.

Siden centrets start har vi prioriteret udviklingen af en evalueringsprocedure for CIPs kompetenceudviklende aktiviteter højt. Formålet med vores evalueringsprocedure er at sikre at deltagernes evalueringer indgår i videreudviklingen af kurserne.

Derfor kvalitetssikrer vi alle vores kurser igennem en kombination af deltagerevalueringer, underviserevalueringer og observation af undervisningen. Denne kombination sikrer dels at deltagernes forventninger bliver indfriet, dels at vi får vigtig feedback som hjælper os til løbende at videreudvikle vores kurser med udgangspunkt i deltagernes specifikke behov og arbejdssituation.

I praksis betyder det at CIPs evalueringsteam gennemgår evalueringerne fra de afholdte kurser og videreudvikler CIPs kursuskoncepter på baggrund af disse. CIPs evalueringsteam består af forskere samt faglige og administrative tovholdere for de forskellige typer af aktiviteter, som indgår i CIPs kursusportefølje.

På et fælles møde for alle CIPs medarbejdere drøftes såvel ros som eventuelle kritikpunkter og forslag til ændringer, både i forhold til selve kursusaktiviteterne, men også hvad angår evalueringsproceduren og de anvendte skemaer.

Evalueringsproceduren for CIPs kompetenceudviklende aktiviteter kan illustreres således:


Deltagernes evaluering af kurset

Ved afslutningen af et forløb udfylder deltagerne et evalueringsskema. Kurset bliver også evalueret mundtligt ved den sidste undervisningsgang.

Derudover gennemføres der typisk løbende mundtlige midtvejsevalueringer. Denne uformelle evaluering skal være med til at sikre at deltagernes behov og forventninger bliver imødekommet, og er med til at identificere eventuelle justeringer som skal foretages i den sidste halvdel af kurset.


Underviserens evaluering af kurset

Underviserens egen evaluering af kurserne er tænkt som et redskab der giver underviseren mulighed for at reflektere over sin egen undervisning med henblik på videreudvikling. Herudover bruges selvevalueringen som feedback til CIP ift. videreudvikling af kursuskonceptet og kursusadministrationen.


Observation af undervisningen

CIPs sprogundervisere besøger hinandens hold for at sikre at kursets formål, niveau, materialer og metoder er passende. På denne måde fungerer observationen også som input til den løbende videreudvikling af kurserne. Da observatørerne selv er sprogundervisere i CIP, er målet at skabe en ramme hvor observationen er gensidigt gavnlig. Underviseren har derfor mulighed for efter observation af undervisningen at sparre med observatøren; dette er en unik mulighed for begge parter til at få feedback der kan hjælpe den enkelte underviser med at udvikle sig fagligt.