Baggrunden for den sprogstrategiske satsning

Motivationen for at satse på sprog

Den sprogstrategiske satsning skal ses som Københavns Universitets svar på en række presserende spørgsmål om sprogfærdigheder:

  • Den offentlige debat havde længe kredset om den tiltagende mangel på sprogkompetencer som et problem.
  • Arbejdsmarkedet i almindelighed og erhvervslivet i særdeleshed efterspurgte bedre sprogfærdigheder.
  • Undervisere ved de videregående uddannelser pegede på, at de studerende ikke havde de samme sprogkompetencer som tidligere.
  • Studerende pegede på, at de manglede sprogkompetencer i visse situationer.
  • Internationalisering og globalisering stod og står stadig meget højt på dagsordenen i næsten alle samfundsmæssige sammenhænge, og det indebærer en forventning om stadigt bedre sprogkompetencer.

Det strategiske tiltag

På ovenstående grundlag blev sprog gjort til et satsningsområde i Københavns Universitets Strategi 2016:

[Vi skal] arbejde med at styrke de studerendes og ansattes sprogkompetencer også i andre fremmedsprog end engelsk. (KU's Strategi 2016, side 31)

For at realisere dette tog den daværende rektor initiativ til et tværgående seminar for hele KU den 31. januar 2012 med henblik på at diskutere behov og muligheder. I forlængelse heraf nedsatte rektor i forsommeren 2012 Sprogstrategisk Udvalg, hvis overordnede formål var at udfylde strategien med henblik på styrkelse af sprogkompetencer hos de studerende uden for sproguddannelserne.  Alle fakulteter, de studerende og fællesadministrationen var repræsenteret i udvalget. Udvalget fremsendte sin rapport i april 2013 med en overordnet anbefaling om at etablere den sprogstrategiske satsning som et femårigt forskningsunderstøttet udviklingsprojekt med henblik på at indtænke sprogkompetencer i alle bachelor- og kandidatuddannelser:

Sprogstrategisk Udvalg anbefaler, at sprogsatsningen på KU virkeliggøres. Udvalget foreslår, at satsningen iværksættes som et femårigt forskningsunderstøttet udviklingsprojekt ...

For at sikre alle studerende mulighed for at arbejde med sprog i uddannelsesforløbet anbefaler Sprogstrategisk Udvalg, at rektor beder fakultetsledelserne indtænke tilegnelse af sprogkompetencer i alle bachelor- og kandidatuddannelser.

Sprogstrategisk Udvalgs indstilling blev godkendt af KU’s ledelsesteam (LT) den 29. maj 2013, og som følge heraf iværksattes den sprogstrategiske satsning som et femårigt forskningsunderstøttet udviklingsprojekt.

Læs om projektets organisation og governance her.