Guest lecture by Kenneth Hyltenstam

In November 2011, Kenneth Hyltenstam visited CIP and gave a guest lecture on polyglots.

Date: Thursday 10 November 2011
Time: 9:00-11:00
Place: Lecture hall 23.0.49, new KUA


Abstract for Kenneth Hyltenstam's lecture (in Swedish):

Polyglotter, eller med en mer specifik term "hyperpolyglotter", är en grupp språkinlärare som hittills inte beaktats i någon större utsträckning i forskning, vilket kan verka förvånande med tanke på att de "excellerar" i att lära sig språk. Det har föreslagits att etiketten hyperpolyglotter ska användas om personer som kan tala minst sex språk "flytande". Föredraget kommer att sammanfatta den information som finns om hyperpolyglotter, varav vissa behärskar mer än 50 språk. Därefter presenteras mot bakgrund av tidigare och egen forskning ett antal hypoteser om vad det är som ligger bakom den exceptionella språkinlärningsförmåga som polyglotter förefaller besitta. Är de unika på ett eller flera sätt, eller kan vem som helst bli polyglott? 

The lecture is free of charge and open to all.