Om centret

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed er oprettet i 2008 efter beslutning fra bestyrelsen for Københavns Universitet.

CIP er etableret for at gøre det muligt for Københavns Universitet at satse på parallelsproglighed. Centret fungerer både som forsknings- og kursuscenter og skal igennem sine aktiviteter sikre en langsigtet, forskningsbaseret strategi for sproglig kompetenceudvikling i engelsk og dansk, således at de ansatte og studerende bliver i stand til at håndtere sproglige udfordringer på et professionelt niveau. Strategien skal være med til at styrke universitetets udvikling i international sammenhæng.

CIP er forankret på Det Humanistiske Fakultet, men fungerer som resursecenter for hele Københavns Universitet.

Læs mere om centrets organisation.

Motivation

Oprettelsen af CIP er motiveret af universitetets målsætning om internationalisering, og en parallelsprogspolitik, der fokuserer på brugen af både dansk og engelsk.

Københavns Universitets parallelsprogspolitik er formuleret i strategien Destination 2012 under pkt. 14 (side 25) og nævnt i den strategiske handleplan (s. 19).

Opgaver

Kerneaktiviteterne i CIP knytter sig til centrets overordnede formål om at:

Resursecenter for parallelsproglighed

CIP skal gennem sine forsknings- og kursusaktiviteter være resursecenter for parallelsproglighed og sprogpolitiske initiativer og projekter på Københavns Universitet.

Centret skal gøre det muligt for universitetet at satse på parallelsproglighed igennem oparbejdelsen af en forskningsbaseret viden om parallelsproglighed og om forholdet mellem formidlingssprog og kvaliteten af det faglige indhold i undervisningen på universitetsområdet. Dette sker igennem centrets egne forskningsaktiviteter samt igennem erfaringsopsamling fra ind- og udland. CIP skal med denne viden støtte Københavns Universitet i internationaliseringsprocessen, særligt i forbindelse med at sikre kvaliteten af den engelsksproglige undervisning og formidling samt at sikre dansk som forsknings- og formidlingssprog, således at kontakten til det danske samfund ikke svækkes som konsekvens af den stigende brug af engelsk på universitetet.

CIPs forskning danner baggrunden for centrets tilbud, som hovedsageligt udmøntes i forskellige typer af sprogkurser i engelsk og dansk. Herudover vil centret løbende afholde konferencer, seminarer og andre arrangementer, som sætter fokus på parallelsproglighed og centrets forskning. Centret vil også løbende synliggøre sin forskning i statusrapporter og andre publikationer her på centrets hjemmeside.

Resursecenter for virksomheder og institutioner uden for Københavns Universitet

Det er tanken, at centret på sigt også vil kunne få en central position som resursecenter for en række interessenter uden for Københavns Universitet, der står over for tilsvarende udfordringer som følge af globaliseringens indflydelse på samfundet.

Strategi for sproglig kompetenceudvikling på Københavns Universitet

CIPs hovedopgave er at sikre en langsigtet, forskningsbaseret strategi for sproglig kompetenceudvikling i engelsk og dansk på Københavns Universitet. Strategien skal være med til at styrke universitetets udvikling i international sammenhæng.

Centret skal både rette fokus mod og udbyde sprogkurser til undervisere og forskere såvel som det administrative personale samt ph.d.-stipendiater, men også danske og udenlandske studerende. Strategien skal således være med til at sikre, at alle ansatte og studerende på Københavns Universitet kan få hjælp til at blive bedre til at håndtere sproglige udfordringer på et professionelt niveau.

Forskningsbaserede og skræddersyede sprogkurser i engelsk og dansk

Kerneaktiviteten i CIP er at udvikle og gennemføre forskningsbaserede og skræddersyede sprogkurser, som er tilpasset de forskellige behov på universitetet. CIP skal udbyde kurser til ansatte og studerende, som ønsker at forbedre deres engelsk samt udbyde kurser i dansk til ansatte med udenlandsk baggrund.

CIPs sprogkurser er forskningsbaserede og skræddersyede, da de:

  • er tilrettelagt ud fra centrets forskning, herunder behovsanalyser, test og erfaringsopsamling fra ind- og udland. 
  • tager hensyn til de enkelte målgruppers faglighed, sproglige niveau og behov samt uddannelses-, undervisnings-, publikations- og/eller arbejdssituation.

Alle centrets kursustilbud vil løbende blive justeret i takt med, at centrets forskning udvikler sig.

Målgruppespecifikke behovsundersøgelser og diagnostiske test

CIPs forskningsresultater skal danne baggrunden for centrets sprogkurser. En essentiel opgave i centret er derfor at afdække de specifikke og differentierede behov for engelskkundskaber og dansk som andetsprog, som findes blandt forskellige målgrupper på universitetet. En sådan kortlægning vil gøre det muligt for centret at gå videre med planlægning og afhjælpning af disse behov på bedst mulig måde.

Da der endnu ikke eksisterer meget viden om, hvordan man bedst dækker konstaterede og formodede sproglige mangler blandt specifikke målgrupper inden for universitetsverdenen, vil en stor del af centrets aktiviteter bestå i forskning på dette område. Der skal både indsamles erfaringer fra ind- og udland og udvikles målgruppespecifikke behovsundersøgelser og diagnostiske test til brug i centrets forskning og kursustilbud.

Læs mere om centrets forskningsaktiviteter.