Organisation

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed er etableret per 1. april 2008 som et center ved Københavns Universitet. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk og Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab samarbejder om at støtte centret fagligt. Centret er forankret på Det Humanistiske Fakultet under Prodekan for Uddannelse. 

Pr. 1. januar 2013 er rektorbevillingen til CIP gjort permanent. Bevillingen dækker udgifter til administration og forskning. Herudover skal centret drive indtægtsdækket virksomhed. 

Centrets daglige ledelse varetages af centerleder Anne Holmen i samarbejde med centeradministrator Helen Sværke. Et fagligt udvalg fra de to samarbejdende institutter fungerer som rådgivere i forbindelse med den faglige styring af centrets aktiviteter. Derudover er der nedsat en følgegruppe bestående af prodekanen for uddannelse, institutlederne fra de to institutter samt centerlederen fra CIP, som har fokus på den overordnede styring og udvikling af centret.

Pr. 1. juli 2016 har Anne Holmen overtaget ledelsen af TEACH, det universitets-pædagogiske center på Det Humanistiske Fakultet. Læs mere om TEACH her.