På vej mod en individualiseret tekstbog - nyt værktøj og nye metoder

Introduktion

Individualiseret og digitalt understøttet læsning er i fokus i det etårige efteruddannelsesprojekt for undervisere i dansk som andetsprog, som CIP i samarbejde med Slagelse Sprogcenter (SSC) og Mircea Lungu fra IT-Universitetet har gennemført i 2021 med midler fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Projektet har undersøgt og udviklet pædagogiske metoder og praksisser til inddragelse af digitale værktøjer i andetsprogsundervisningen i dansk med udgangspunkt i en digital platform kaldet “Zeeguu”, som er udviklet specifikt til individualiseret læsning og ordforrådstilegnelse.

Formål

Projektets overordnede formål har været at bidrage til den pædagogiske udvikling på tværs af sprogcentre i Danmark samt både at udvikle og dokumentere nye og ændrede pædagogiske metoder til at arbejde med læsning og ordforrådstilegnelse i forbindelse med differentieret og beskæftigelsesrettet sproglæring og -undervisning indenfor dansk som andetsprog.

Det var projektets specifikke formål at udvikle konkrete og nytænkende pædagogiske og didaktiske metoder, prakssiser og tilrettelæggelsesformer, der imødekommer den enkelte lærendes behov og interesser via inddragelse af den digitale platform Zeeguu, der tilpasser tekstudvalg og muliggør læsning af autentiske tekster i dansk som andetsprog.

Projektet indeholdt fire fokuspunkter:

 • Inddragelse af motivation, læselyst og individuelle behov hos kursisterne i forbindelse med udvælgelse af tekster til læsning og ordforrådstilegnelse.

 • Imødekommelse af kursisternes individuelle behov for beskæftigelsesrettet fagterminologi, domænespecifikt ordforråd og/eller gråzonesprog.

 • Differentiering i undervisningen - både hvad angår sprogligt niveau og emner.

 • Meningsfuld inddragelse af digitale værktøjer i andetsprogsundervisningen.

Resultater fra projektet

I løbet af projektet har vi gennemført i to spørgeskemaundersøgelser med hhv. undervisere og kursister på sprogskolerne samt gennemført løbende dialogmøder blandt underviserne omkring brugen af platformen Zeeguu.

Opsummerende kan vi konstatere, at brugen af Zeeguu har opfyldt størstedelen af de angivne formål bl.a. mht. at gøre sværere og autentiske tekster mere tilgængelige, at øge motivation og læselyst blandt kursisterne og at øge medinddragelse og muligheden for differentiering hos underviserne.

Alle deltagerne har samtidig fået mulighed for at arbejde med nye metoder og værktøjer i tilrettelæggelse af læsning i undervisningen. Vi har dog ikke kunne måle om brugen af Zeeguu har haft effekt i forhold til gode resultater i læsning i forhold til den afsluttende danskprøve, som oprindeligt anført i ansøgningen.

Særligt hvad angår udviklingen af Zeeguu-platformen, har ITU nedsat en følgegruppe bestående af en specialestuderende samt to studerende, som har deltaget i interview vedr. platformens brugervenlighed og didaktik, hvilket har givet input til den videre udvikling af platformen.

Gennemførelsen af dette projekt med kursister og undervisere på de to sprogcentre har derved givet input til en forbedring af Zeeguu-platformens brugervenlighed og en udvidelse af antallet af aktuelle og tilgængelige tekster ved træk af artikler fra flere online tidsskrifter og medier. 

Du kan læse den samlede afrapportering af projektet i boksen til højre på siden.

 

 • Vi har foretaget metodisk indsamling og behandling af data fra to spørgeskemaundersøgelser med hhv. undervisere og kursister på sprogskolerne samt seks fokusgruppeinterviews, hhv. i starten og slutningen af projektet. Derudover har en følgegruppe på ITU løbende opsamlet og behandlet data fra Zeeguu til videreudvikling af platformen.
 • Vi har afholdt pædagogiske udviklingsmøder hver måned i udviklingsfasen med deltagelse af de direkte involverede undervisere, hvor metoder til inddragelse, tilrettelæggelse og tilpasninger af Zeeguu er blevet drøftet og udviklet, ligesom andre relevante erfaringer med individuel læsning og tilegnelse af ordforråd er blevet inddraget undervejs.
 • Vi har løbende afholdte tekniske udviklingsmøder med henblik på at tilpasse Zeeguu til de behov, der er opstået undervejs.
 • Vi har afholdt to fælles workshops/møder med deltagelse af alle undervisere i dansk som andetsprog hos CIP og SSC med henblik på information, afprøvning, videns- og erfaringsdeling.
 • Vi har afholdt et afsluttende webinar om projektet  i januar 2022 med deltagelse af i alt 17 undervisere i dansk som andetsprog fra andre sprogcentre samt andre interesserede. 
 • Den samlede rapport med relevant data og anbefalede metoder findes tilgængelig her på hjemmesiden (se højreboks). 

 

 

Projektet er forløbet  henover 13 måneder:

 1. Forberedende fase, hvor indsamling af data blev forberedt og planlægningsmøder blev afholdt mellem samarbejdspartnerne. Platformen blev introduceret til underviserne (1. januar 2021 - 15. februar 2021)
 2. Opstartsfase, hvor platformen blev introduceret til kursisterne, og dataindsamling påbegyndt (16. februar - 15. marts).  Opstartsfasen blev tilpasset grundet nedlukninger som følge af COVID-19, bl.a. med mere introduktion online end oprindeligt planlagt.
 3. Udviklingsfase, hvor brug og metode til inddragelse af værktøjet løbende blev dokumenteret og videndelt systematisk ved regelmæssige pædagogiske møder samt fælles workshops. Sideløbende blev der foretaget databehandling og teknisk udvikling af platformen  (16. marts 2021 - 15. november 2021)
 4. Formidlings- og forankringsfase, hvor der blev afholdt afsluttende fællesmøder og webinar (16. november 2021- 31. januar 2022). Efter projektets afslutning blev den endelige afrapportering sendt til SIRI i april 2022. 

 

 

Projektgruppen har bestået af følgende personer:

 

 

Zeeguu er en prototype på et digitalt system, der sætter de lærende i stand til at finde tekster, der er interessante og af en passende sværhedsgrad for dem. Platformen giver mulighed for oversættelse og udtale af ord direkte i teksten via maskinlæring og talesyntese (tekst til tale). Der genereres desuden individuelle ordforrådsøvelser baseret på den lærendes interaktion med teksten. Endelig giver underviserens kontrolpanel mulighed og indsigt i holdets og den enkeltes aktiviteter. De læsetekster, som systemet anbefaler, kan baseres på en individualiseret internetsøgning eller en samling af tekster, som underviseren uploader - eller en kombination af disse to. Prototypen er udviklet af lektor Mircea Lungu fra IT-Universitetet i København som led i et tidligere forskningsprojekt ved Rijksuniversiteit Groningen. 

For en uddybning og demonstration af Zeeguu se præsentation fra EUROCALL 2020 (international konference afholdt af "The European Association of Computer Assisted Language Learning") i august.