Læreres literacitet i sprogtestning og evaluering (LiSE)

Introduktion

Projektet Læreres litteracitet i sprogtestning og evaluering (LiSE) (2020-2022) er finansieret af Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF). Målet med projektet er at skabe rammer for et nationalt kompetenceløft af sproglærere samt en fremtidssikring af deres uddannelse vedrørende sprogtestning og evaluering (language assessment literacy). Mere specifikt satte projektet fokus på at styrke sproglærernes viden, praksis og selvtillid i forhold til sprogevaluering og at gøre dem bekendt med CEFR (Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, Undervisning og Evaluering).

Sprogvurdering har direkte indflydelse på undervisningskvaliteten og resultaterne på sprogs kompetencemål. I de fleste tilfælde er det lærernes ansvar at evaluere elevernes fremmedsprogsindlæring i løbet af deres undervisning og at gennemføre de mange uformelle og formelle evalueringsprocedurer. Sproglærere kan imidlertid ikke foretage evaluering på en konsekvent og professionel måde, hvis de ikke har tilstrækkelige evalueringskompetencer, dvs. manglende kendskab til sprogprøver og evaluering eller vurdering af læse- og skrivefærdigheder. 

På samme måde forventes sproglærere på alle uddannelsesniveauer dagligt at engagere sig i løbende vurderingsaktiviteter. Lærere har således brug for at forstå sammenhængen mellem bekendtgørelse og vurdering, foretage formativ vurdering, fortolke resultater fra nationale test, prøver og eksamener i fremmedsprog, forklare testresultater til elever og forældre, udvikle testopgaver og vurdere mundtlige og skriftlige opgaver. Mange sproglærere finder disse aktiviteter udfordrende. 

Projektets fire faser

Projektet indeholdt fire faser. I den første fase, som var finansieret af Københavns Universitet, undersøgte vi sproglærernes behov for viden og praksis til at evaluere elevernes sprogkompetencer, mens i de andre tre faser deltog vi i konkret udviklingsarbejde.Som en del af behovsanalysen indsamlede vi data gennem et online spørgeskema, som afdækkede spørgsmål om sproglærernes viden, praksis og selvtillid ift. sprogtestning og vurdering. Dernæst afholdt vi interviews med 28 sproglærere for at indsamle idéer om god evalueringspraksis, eksempler på gode evalueringsopgaver og konkrete udfordringer med formativ og summativ evaluering i klasseværelset. Med udgangspunkt i opgaverne og idéerne fra interviews udviklede og gennemførte vi to workshops (Workshop 1, Workshop 2), hvor sproglærerne udvekslede erfaringer mht. mundtlig og skriftlig evaluering. Vi anvendte resultaterne fra spørgeskemaet, interviews og workshops for at udarbejde online modulerne om mundtlig evaluering.

Mundtlighed i fokus

Sproglærerne på tværs af sprog og uddannelsesniveauer syntes, at evaluering af elevernes mundtlighed er meget udfordrende. Det kan være svært at gennemføre mundtlige aktiviteter pga. elevernes tavshed, at vælge og anvende vurderingskriterier ud fra læreplanerne eller CEFR og at konkretisere deres feedback, så at den er forståeligt for eleverne. På baggrund af input fra sproglærerne besluttede vi, at disse online moduler drejer sig om mundtlig evaluering. 

Mundtlige aktiviteter

Vurderingskriterier

feedback