Modul 2: Vurderingskriterier

I dette modul er der fokus på vurderingskriterier/deskriptorer af mundtlig produktion med afsæt i udvalgte skalaer fra CEFR. Kig på de to skridt i en evaluering af elevernes præstation, eksemplerne på brug af vurderingskriterier og vurderingsskabelonerne til fri afbenyttelse.

1. Refleksion over din nuværende praksis

  • I hvor høj grad bruger du specifikke vurderingskriterier i din evaluering af mundtlig sprogproduktion?
  • Hvilke vurderingskriterier bruger du, når du giver feedback på mundtlige produktioner? F.eks. fra læreplanen, prøvevejledning, læremidler eller andet?
  • Bruger du forskellige vurderingskriterier til forskellige aktiviteter?
  • Kender du CEFR og hvis ja, hvordan bruger du det?

2. Fokus på vurderingskriterier for mundtlighed

Når du underviser kan du anvende forskellige evalueringsmetoder til at understøtte elevernes fremskridt i deres mundtlige færdigheder. Tre hovedelementer er værd at overveje, når du planlægger evalueringen:

Disse tre elementer er indbyrdes afhængige og skal planlægges med afsæt i aktivitetens eller forløbets læringsmål.

For at kunne give dine elever præcis feedback skal du anvende konkrete vurderingskriterier. Disse kriterier kan du selvfølgelig udvikle ved at støtte dig til målbeskrivelserne i dine læseplaner. Men med afsæt i udvalgte skalaer fra CEFR kan du præcisere elevernes progression. Skalaerne fra CEFR kan tilbyde konkrete beskrivelser af aspekter af mundtlig sprogproduktion. Disse muliggør formulering af vurderingskriterier og præcis feedback til dine elever.

Udvikling af vurderingskriterier med afsæt i CEFR

På både grundskole og ungdomsuddannelsesniveauer, er læseplanerne og vejledninger generelt inspirerede af Europarådets retningslinjer for fremmedsprogsundervisning, dvs. CEFR.

CEFR eller Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog, er en international standard, som beskriver sprogligt niveau. Der bruges et skala på seks niveauer fra A1 for nybegyndere til C2 for dem som er på højeste niveau. (Link til CEFR)

Figure illustrating of the relationship between the different levels of the CEFR scale.

En elev på B1-Niveau opfylder også målene fra A1 og A2-niveau. Dvs. at en elev på B1-Niveau også vurderes på beskrivelserne fra A1 og A2-niveauerne.

Grundskole:
Engelsk sigter efter niveau B1 i 9. kl.
Tysk og fransk sigter efter niveau A2 i 9. kl.

Ungdomsuddannelser:
Engelsk A STX sigter efter “begyndende C1” niveau
Engelsk B STX sigter efter B2 niveau
Tysk/Fransk begynder A eller fortsætter B sigter efter B1 niveau
Tysk/Fransk fortsætter A sigter efter B2 niveau

Brug CEFR når du vurderer mundtlighed

Når du skal udvikle vurderingskriterier for mundtlighed, kan du anvende udvalgte kategorier fra skalaen : “Kvalitative aspekter i det talte sprog” samt skalaerne for medieringsaktiviteter: “Udtrykke en personlig reaktion til kreative tekster (inklusive litteratur)” og “Analyse og kritik af kreative tekster (inklusive litteratur)”.

Skalaen for Kvalitative aspekter i det talte sprog kan hjælpe dig med at identificere forskellige aspekter af elevens sproglige produktion som f.eks. interaktion eller præcision, der har betydning for, hvorvidt kommunikationen lykkes eller ej. Kig på tabellen og se hvordan de forskellige aspekter matcher kriterierne i din egen læseplan eller i den konkrete opgave som eleverne har udført.

Skalaerne for medieringsaktiviteter kan hjælpe dig med at identificere f.eks. aspekter af elevens evne til at udtrykke en personlig reaktion til og/eller analysere kreative tekster. Kig på skalaerne for medieringsaktiviteter og se hvordan de forskellige aspekter matcher kriterierne i din egen læseplan eller i den konkrete opgave, som eleverne har udført.

Beskrivelse af elevernes sprog

  1. Første skridt i en evaluering af elevernes præstation er at beskrive deres kommunikation. Mens du lytter til elevernes præstation, kig på de forskellige deskriptorer fra CEFR ”Kvalitative aspekter i det talte sprog”. Vælg deskriptorer, som bedst beskriver elevernes præstation. (OBS. Beskrivelserne er skrevet på lærer- og ikke elevsprog).
  2. Så skal deskriptorerne understøttes med konkrete eksempler fra elevernes præstation.

3. Eksempler på brug af vurderingskriterier

Her kommer eksempler på mundtlig kommunikation i tysk, fransk og engelsk på forskellige niveauer.

Til hver optagelse finder du et eksempel på, hvordan vurderingskriterierne fra CEFR bruges. I eksemplerne kan du se vurderingskriterier inden for alle kriterier fra “Kvalitative funktioner i mundtligt sprog”, men i det daglige vil man nok udvælge og fokusere på enkelte kriterier, der er relevante for den pågældende elev og aktivitet. Kig på opgaven, lyt til optagelsen og læs vurderingskriterierne.

Skabeloner til fri afbenyttelse:

En vurderingsskabelon med kolonner til de kvalitative sproglige aspekter (CEFR).

Omfang (bl.a. ordforråd) Præcision Flydende sprog Interaktion Sammenhæng Fonologi (bl.a. udtale)
Elev A
Elev B
Elev C
Elev D
osv.

Du kan forkorte eller udvide det, så det passer til de situationer, hvor du evaluerer dine elevers mundtlige kommunikation. Skriv dine egne korte noter under det område/de områder, som er i fokus i den mundtlige aktivitet, du bruger til evaluering i en given situation.

4. Hvad tager du med

  • Hvilke vurderingskriterier fra Kvalitative aspekter i det talte sprog bruger du allerede og hvilke er nye?
  • Hvilke aspekter af skalaerne for medieringsaktiviteter bruger du allerede i din evaluering af elevernes mundtlighed og hvilke er nye?
  • Hvilke nye vurderingskriterier kunne du tænke dig at integrere i din evalueringspraksis?
  • I hvilken grad er disse vurderingskriterier afspejlet i f.eks. læreplanen, prøvevejledning eller læremidler?