Hvordan du bruger modulerne

Mundtlig evaluering kan være vanskelig, fordi den kræver tid, og fordi det kan være svært at sætte ord på elevens mundtlige kompetencer, når du giver feedback. Modulerne redegør for, hvad du skal tage i betragtning, når du planlægger og gennemfører mundtlig evaluering. Derfor kan modulerne bruges til inspiration mht. udvikling af opgaver, valg af vurderingskriterier og feedback, uanset hvilket uddannelsesniveau eller fremmedsprog, du underviser i.

Når du planlægger en mundtlig evaluering, skal du overveje, hvordan du udvikler den kommunikative aktivitet, vælger/bruger vurderingskriterier og giver feedback. Derfor har vi udviklet tre moduler, hvor hvert modul sætter fokus på et af de nævnte hovedelementer i mundtlig evaluering, dvs. Kommunikative aktiviteter, Vurderingskriterier og Feedback. Det fjerde modul indeholder Eksempler på aktiviteter, audiofiler med elevbesvarelser og feedback. 

Modul 1: Kommunikative aktiviteter drejer sig om, hvilke elementer en kommunikativ aktivitet skal indeholde for at fremkalde relevante sproghandlinger i elevens mundtlige sprogproduktion.

Modul 2: Vurderingskriterier peger på, hvordan kan du præcisere elevernes progression med  afsæt i udvalgte skalaer fra CEFR.

Modul 3: Feedback handler om, hvordan du kan give feedback, som kan hjælpe eleven med at opnå en forståelse for, hvad hun allerede kan og hvor hun er på vej hen.

Modul 4: Eksempler indeholder links til eksempler på kommunikative aktiviteter, audiofiler med elevbesvarelser og feedback.

Vi anbefaler, at du starter med Kommunikative aktiviteter, så Vurderingskriterier og til sidst Feedback. På hvert modul findes links til de andre – disse links giver dig muligheder for at gå frem og tilbage mellem modulerne, fordi alle tre hovedelementer faktisk hænger sammen.

Vigtige begreber og definitioner

Vi tager et kommunikativt sprogsyn mht. sprogevaluering. I en kommunikativ undervisning er sproget betragtet som sproghandlinger (f. eks. beskrive noget, give instrukser, give informationer, give udtryk for enighed eller uenighed, analysere en tekst), så vi vil præsentere, hvordan du kan evaluere elevernes kompetencer til at kommunikere i en særlig kommunikativ situation, som kræver enten daglig eller akademisk sprogbrug. Mange gange i den løbende evaluering fokuserer man på et isoleret grammatisk konstruktion (f. eks. datid, kongruens), bestemt ordforråd (f. eks. farver, mad, fagord) eller udtale. Modulerne drejer sig om, hvordan du kan evaluere elevernes mundtlig præstation ift. om eleverne kan udføre specifikke sproghandlinger, og om kommunikationen er lykkedes. På den måde kobler vi kommunikativ undervisning sammen med kommunikativ evaluering. 

Vi bruger begrebet kommunikativ aktivitet til at beskrive opgaverne/spørgsmålene, du kan anvende til evaluering af kommunikative kompetencer. Begrebet task kan også bruges til det samme formål, men vi vil gerne skelne mellem task som undervisningsredskab (se EMU) og task som evalueringsredskab. For at undgå mulige misforståelser anvender vi termen kommunikativ aktivitet.

I forbindelse med vurderingskriterier introducerer vi Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, Undervisning og Evaluering (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR) (Council of Europe, 2001, 2020). Udviklingen af CEFR var understøttet af Europarådet, og den blev udgivet for første gang i 2001 og revideret i 2018. Formålet med CEFR er at højne kvaliteten af fremmed- og andetsprogsundervisningen og give mulighed for at sammenligne sprogbrugernes sproglige progression på tværs af forskellige sprog (Council of Europe, 2001). CEFR indeholder en række vejledende beskrivelser af forskellige kommunikative kompetencer, som kan anvendes for at forstå og følge med i sprogbrugeres sproglige udvikling gennem seks sproglige niveauer (A1-A2-B1-B2-C1-C2). Vi forklarer, hvordan du kan vælge og tilpasse CEFR beskrivelserne, så at de er brugbare i din evaluering. 

Der findes forskellige typer feedback: korrektive feedback, feedback som en del af stilladsering og feedback på en særlig opgave eller prøve (se fx EMU). Her definerer vi feedback som en mulighed for at give tilbagemelding på, om kommunikationen er lykkedes, og hvordan eleven kan videreudvikle sine kommunikative færdigheder.